Inloggen
Kies uw taal

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor de Polis die U hebt afgesloten. De vetgedrukte woorden die U in dit document tegenkomt worden gedefinieerd in sectie C. Definities.

Uw Polis bestaat uit Uw Polisblad en deze algemene voorwaarden, die U beide per e-mail zal ontvangen of hebt ontvangen bij het afsluiten van deze Bandenverzekering. U kunt deze documenten na Uw aankoop te allen tijde raadplegen in Mijn Account.

Dit Product wordt rechtstreeks verkocht door PSA Insurance Ltd., via een online verkoopplatform.

Uw Polisblad bevat de gegevens van Uw dekking, de Banden die U hebt gekozen om te verzekeren en wanneer de dekking begint en afloopt. Gelieve ervoor te zorgen dat de gegevens te allen tijde correct zijn.

Lees deze Polis a.u.b. aandachtig en zorg ervoor dat U de voorwaarden begrijpt en er volledig mee akkoord gaat. Wanneer dit niet het geval is, kan dit resulteren in problemen bij de uitbetaling van een schadeclaim en kan dit ertoe leiden dat de Polis zijn geldigheid verliest.

De Bandenverzekering is een verzekering die alle risico's dekt, wat betekent dat U verzekerd bent voor elke oorzaak die leidt tot de verzekerde gebeurtenis zoals beschreven in sectie DWaarvoor bent U verzekerd behalve voor de gebeurtenissen die specifiek worden uitgesloten in sectie F. Wat wordt NIET gedekt en in sectie G. Algemene Uitsluitingen lijst van deze Polis.

De dekking die U hebt afgesloten treedt in werking op de dag waarop U klikt op “Registratie aanvaarden” en U wordt gedekt gedurende de Verzekerde Periode die is vermeld op de meest recente versie van Uw Polisblad.


PSA Insurance Limited: De Verzekeraar,
een bedrijf dat met goedkeuring van de Malta Financial Services Authority verzekeringswerkzaamheden uitvoert onder registratienummer C44567 en dat in België werkzaam is in het kader van de vrijheid van dienstverlening. Maatschappelijke zetel: MIB House, 53, Abate Rigord Street, XBX1122 Ta’ Xbiex, Malta.

EN

U: De intekenaar en Verzekerde persoon die in deze Polis wordt vermeld en die voldoet aan alle volgende Toelatingscriteria die tijdens het registratieproces van toepassing zijn:

 • U heeft nieuwe Banden of een Nieuw Voertuig gekocht binnen de laatste 30 (dertig) dagen na aankoop van deze Polis;
 • U woont in België;
 • Uw Nieuw Voertuig is voor privégebruik en Uw Band/en is/zijn of wordt/worden gemonteerd op een voertuig voor privégebruik.
C. DEFINITIES
 

De woorden of uitdrukkingen die hieronder worden vermeld hebben de volgende betekenis telkens wanneer ze in deze Polis worden vermeld, ze zullen telkens Vetgedrukt zijn.

Band/en: Betekent de banden die op het verzekerde Voertuig zijn gemonteerd volgens de specificaties van de fabrikant, elk merk dat U hebt gekocht voor privégebruik en als nieuw of die door de fabrikant zijn gemonteerd in het geval van een Nieuw Voertuig, binnen de laatste dertig (30) dagen na aankoop van deze Polis, zoals gedefinieerd in de bijlage van deze Polis.

Bedenktijd: Betekent de periode van dertig (30) volledige kalenderdagen vanaf de Ingangsdatum of vanaf de dag waarop U Uw Polis ontvangt, als dit na de Ingangsdatum is, en waarin u deze Polis kunt opzeggen zonder dat U daarvoor een reden moet geven. De enige voorwaarde is dat U geen schadeclaim(s) mag hebben ingediend in deze periode van 30 dagen.

Claim limiet: Is het maximale bedrag dat kan worden gecompenseerd onder deze Polis. Deze worden uitgelegd in Sectie E. Wat is Uw Claim limiet en waar van toepassing weergegeven op Uw Polisblad.

Erkende Reparateur: Betekent een professionele handelsdeskundige in Banden en/of Lichtmetalen Velgenreparaties die een specifiek verdrag met de PSA 
De lijst met Erkende Reparateurs van de Groupe. kan u vinden door te klikken op één van de onderstaande links:
https://www.peugeot.be/nl/verkooppunten.html
https://www.citroen.be/nl/citroen-u/een-citroen-verkooppunt-vinden.html
https://www.opel.be/nl/tools/zoek-uw-verdeler.html
https://www.dsautomobiles.be/nl/verkooppunt-vinden.html
 

Geografisch gebied: Betekent het gebied waarin deze Polis dekking voor U voorziet, zoals beschreven op Uw Polisblad.

Ingangsdatum: De datum vanaf wanneer deze Polis voor alle partijen wettelijk bindend wordt.

Lichtmetalen velgen: De lichtmetalen velgen die van de oorspronkelijke specificaties van Uw voertuig zijn en die aanwezig waren op Uw voertuig op het moment dat U het voertuig kocht.

Mijn Account: Betekent het beveiligde gedeelte van de website www.psa-insurance-solutions.be, waarin U kunt inloggen aan de hand van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het bevat Uw Polis en andere documenten die nodig zijn voor het beheer van Uw Polis.

Nieuw Voertuig: Een voertuig dat U als nieuw hebt gekocht en dat in de afgelopen 30 dagen is geregistreerd.

Ongebruikte deel van de Premie: Is gelijk aan Uw Verzekeringspremie inclusief belastingen, bijdragen en parafiscale heffingen, die U al hebt betaald maal het resterende aantal dagen dat door Uw laatste betaling nog wordt gedekt en dan gedeeld door het totale aantal dagen dat door Uw laatste betaling werd gedekt.

Onopzettelijke Schade: Betekent elke totale of gedeeltelijke schade aan de verzekerde Band(en) veroorzaakt door externe middelen en die het gebruik ervan belemmert. Diefstal en vandalisme zijn ook inbegrepen.

Polisblad: Betekent het document dat de gegevens met betrekking tot deze Polis bevat en dat is gebaseerd op de informatie die U hebt verstrekt.

Reparatiekosten: Betekent de redelijke kosten van elke bandenreparatie, waaronder levering, intern en extern onderzoek, demonteren van Banden van de velg/monteren van banden op de velg, Uitlijnen van de auto en Uitbalanceren van de wielen, en de kosten van de vervangingen die nodig zijn om een reparatie onder deze Polis te voltooien. De omvang van de dekking is afhankelijk van de gekozen optie tijdens de inschrijving, die wordt weergegeven in het gedeelte Polisdetails van Uw Polis.

Toelatingscriteria: Het geheel van vereisten waaraan moet zijn voldaan opdat U deze Polis zou kunnen afsluiten.

Vervangende band: Betekent een band met dezelfde specificaties als de band die moet worden vervangen en wordt vermeld in Uw Polisblad. Een Vervangende band is niet automatisch meeverzekerd en een nieuwe polis is vereist als U het wilt verzekeren.

Verzekeraar/Wij/We/Ons/Onze: PSA Insurance Limited, Reg; C44567 is een naamloze vennootschap naar Maltese wet, met haar maatschappelijke zetel op: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX1122 Malta. PSA Insurance Limited is bevoegd om zaken te doen in het kader van de Insurance Business Act en gematigd om verzekeringsactiviteiten in België uit te oefenen op grond van de bepalingen inzake het vrij verrichten van diensten door de Maltese autoriteit voor financiele dienstverlening (MFSA, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta).
 
Verzekerde/U/Uw: Betekent de persoon die op het Polisblad is vermeld.
 
Verzekeringsperiode: Betekent de data waarop deze Polis van kracht is, zoals aangegeven in Uw Polisblad.
 
Verzekeringspolis: Verwijst naar Uw Polisblad(en) en deze algemene voorwaarden.
 
Verzekeringspremie: Dit is het bedrag dat U hebt betaald voor de dekking die wordt geboden onder deze Polis, inclusief eventuele belastingen/toeslagen die verschuldigd zijn aan de respectieve autoriteiten in het land waar deze Polis is gekocht. De Verzekeringspremie staat op Uw Polisblad.

D. WAARVOOR BENT U VERZEKERD

 

E. WAT IS HET MAXIMALE AAN U UITBETAALBARE BEDRAG

F. WAT WORDT NIET GEDEKT

 

Afhankelijk van het gekozen dekkingsniveau tijdens de afsluiting van Uw Polis dekken We de volgende kosten die voortvloeien uit Onopzettelijke Schade:

Uw schadevergoeding die wordt uitbetaald in het kader van deze Polis zal onderhevig zijn aan de:

 
 
 

Wij bieden GEEN dekking als/voor:

 
 
 
 

D.1. Vervangingskosten Band/en, als Uw Band economisch of technisch onherstelbaar is.

Dit wordt uitgebreid naar een extra Band op dezelfde as geplaatst en verzekerd binnen deze Polis; indien het slijtageverschil tussen de genoemde extra Band en de Vervangende Band indruist tegen de verkeersveiligheidsregels van België.

 D.2. Reparatiekosten Band/en.

 D.3. Uitlijnings-, uitbalancerings- en montagekosten.

D.4. Reparatiekosten Lichtmetalen velgen inclusief afvlakking.

 
 
 

E.1. De limiet van schadevergoeding van €150 per Vervangende band voor D.1.

E.2. Als het ongeval zich voordoet na 30 dagen vanaf de aankoopdatum van de Polis, houden Wij rekening met een vermindering van 25% van Uw schadevergoeding wegens slijtage.

E.3. De limiet van schadevergoeding van €30 per Reparatie van elke Band voor D.2.

E.4. De limiet van schadevergoeding van €250 per Band voor D.3. 

E.5. De limiet van schadevergoeding van €150 per Lichtmetalen velgen voor D.4. 

 

F.1. Zee deel G. Algemene Uitsluitingen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G. ALGEMENE UITSLUITINGEN


We dekken geen kosten die voortvloeien uit Onopzettelijke Schade veroorzaakt door of als gevolg van:

G.1. Auto-ongevallen;

G.2. Slecht gemonteerde Banden;

G.3. Oneigenlijk gebruik van Banden;

G.4. Slijtage en corrosie;

G.5. Racen of sportactiviteiten;

G.6. Uw nalatigheid en/of opzettelijke acties;

G.7. Fabricagefouten;

G.8. Oorlog, stakingen en burgerlijke opschudding en natuurrampen.

Bovendien verstrekken we geen dekking:

G.9. Voor kosten van Vervanging, Reparatie, Uitlijning, Balanceren en Montage of reparatie van Lichtmetalen velgen, als dit niet door een Erkende Reparateur is gedaan 

G.10. Voor Reparatiekosten, tenzij U hebt ingetekend op opties Standaard of Premium van deze Polis;

G.11. Voor uitlijnings-, uitbalancerings- en montagekosten en Reparatiekosten van Lichtmetalen velgen, tenzij U hebt ingetekend op optie Premium van deze Polis;

G.12. Alle andere financiële verliezen of schade die U mogelijk lijdt als gevolg van schade aan de Band/en of Lichtmetalen velgen;

G.13. Als uw Band/en of Lichtmetalen velgen beschadigd zijn door een gebeurtenis die als niet Onopzettelijk wordt beschouwd;

G.14. Als U geen bewijs kunt leveren van de vernietigde Band.

 

U moet de volgende instructies volgen om aanspraak te maken op de volledige dekking van Uw Polis. Als U deze instructies niet volgt, is het mogelijk dat We weigeren Uw schadeclaim te behandelen.

H.1. In het geval van een Onopzettelijke Schade, moet U onmiddellijk contact opnemen met een Erkende Reparateur via één van de onderstaande links. Uw kosten worden alleen gedekt door deze polis als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een Erkende Reparateur

https://www.peugeot.be/nl/verkooppunten.html
https://www.citroen.be/nl/citroen-u/een-citroen-verkooppunt-vinden.html
https://www.opel.be/nl/tools/zoek-uw-verdeler.html
https://www.dsautomobiles.be/nl/verkooppunt-vinden.html
 

H.2. Neem in geval van Onopzettelijke Schade contact op met de Verzekeraar om Uw schadeclaim in te dienen via het online schadeclaimmeldingsformulier dat toegankelijk is via deze link: www.psa-insurance-solutions.be

H.3. U moet Uw claim binnen tien (10) dagen vanaf het moment waarop U de schade oploopt indienen. 
 

H.4. U moet de volgende documenten bezorgen aan de Verzekeraar:

H.4.1. Een kopie van de originele aankoopbon(nen) van de gekochte Band/en of een kentekenbewijs in het geval de Band/en van een Nieuw Voertuig is/zijn verzekert;

H.4.2. Een kopie van de originele bon(nen) van de Vervangende band/en;

H.4.3. Een attest van een Erkende Reparateur waarin staat dat/of:

  • De Band niet kan worden gerepareerd in het geval van een vervangende claim;
  • Een Reparatierekening in het geval van een reparatieclaim voor Band/en en/of Lichtmetalen velgen als u Reparaties van Lichtmetalen velgen claimt onder optie Premium;
  • Mogelijke oorzaak van de schade en aard;
  • Het is noodzakelijk (of anderszins) om het tweede wiel op dezelfde as te vervangen, ook ondertekend door de klant.

H.4.4. Foto's van de beschadigde Band/en en/of Lichtmetalen velgen.

Voorafgaand aan de acceptatie van een schadegeval onder deze Polis behouden Wij het recht voor om extra documenten op te vragen die nodig worden geacht om Uw schadeaangifte te bevestigen.

H.5. We verbinden ons ertoe U de schadevergoeding waar U recht op heeft uit te betalen binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het schadeaangifteformulier, op voorwaarde dat U ons alle documenten hebt bezorgd zoals beschreven in de bovenstaande lijst H.4, en dat Uw schade binnen de dekking van de Polis valt.


I.1. Zorgplicht

U moet redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om in het geval van een Ongeval verdere schade te vermijden.

I.2. Onderhoudsvereisten

Alle redelijke stappen moeten worden genomen om Onopzettelijke Schade aan Uw Banden en/of Lichtmetalen velgen te vermijden.


I.3. Fraude

U mag niet op een frauduleuze manier handelen. Als U of iemand die in Uw naam handelt:

 • Een schadegeval indient in het kader van deze Polis, wetende dat de schadeclaim op eender welke manier vals of frauduleus overdreven is; of
 • Een verklaring aflegt ter ondersteuning van een schadegeval, wetende dat de verklaring op eender welke manier vals is; of
 • Een document indient ter ondersteuning van een schade, wetende dat het document op eender welke manier vals of vervalst is; of
 • Een schadegeval indient met betrekking tot enig verlies veroorzaakt door Uw opzettelijke handeling of met Uw medeplichtigheid. 

Dan:

 • Zullen We de schadeclaim niet uitbetalen;
 • Zullen We andere schadeclaims die onder de Polis werden ingediend of zullen worden ingediend niet uitbetalen;
 • Behouden We Ons het recht voor de Polis nietig te verklaren;
 • Behouden We Ons het recht voor om aan U een terugbetaling te vragen van alle bedragen die in het kader van deze Polis al werden uitbetaald;
 • Zullen We de Verzekeringspremie niet terugbetalen;
 • Behouden We Ons het recht voor de politie op de hoogte te brengen van de omstandigheden.
I.4. Meldingsplicht

De Polis werd opgesteld op basis van gegevens die U aan Ons hebt verstrekt over Uzelf en Uw Banden. U moet Ons informeren over wijzigingen van deze gegevens. Als u wijzigingen niet meldt, kan dat Uw recht op dekking onder deze Polis doen vervallen [1]. We zullen U dan op de hoogte brengen van de wijziging van de voorwaarden. U moet Ons op de hoogte brengen van elke wijziging van de gegevens die U hebt verstrekt binnen de tien (10) dagen nadat U zelf van de wijziging op de hoogte was.

I.5. De toepasselijke wet voor deze Polis

Tenzij schriftelijk iets anders werd afgesproken, is de Belgiëse wet van toepassing op deze Polis. Als er een geschil ontstaat, dan zal dit enkel worden behandeld door de rechtbanken van Brussel.

I.6. Bepalingen inzake verjaring

Alle rechtsvorderingen die worden ingediend in het kader van een verzekeringscontract worden enkel aanvaard wanneer dit gebeurt binnen de drie (3) jaar in overeenstemming met Artikel 88, § 1 en § 2 van de Belgische Verzekeringswet. De verjaringstermijn is in België bij wet vastgelegd, waardoor Wij noch U deze termijn of de redenen voor stuiting van deze termijn kunnen veranderen. Deze termijn kan worden opgeschort in overeenstemming met artikel 89 van de Belgische Verzekeringswet.

 

U/Wij kunt/kunnen Uw Polis beëindigen of annuleren in de volgende gevallen:

Wat We aan U zullen terugbetalen en hoe:

K.1. U kunt Uw Polis annuleren tijdens de Bedenktermijn.

Vul het formulier in het vragengedeelte van onze website in: www.psa-insurance-solutions.be of stuur een aangetekende brief binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de Ingangsdatum of vanaf de dag waarop U Uw Polis hebt ontvangen, als dit na de Ingangsdatum is, waarin U uw Polis kunt annuleren zonder dat U de reden moet opgeven. Hier is een voorbeeld van wat U kunt schrijven om de annulering aan te vragen:

“Ik, ondergetekende [voornaam en familienaam], wonend te [adres], geef hierbij te kennen dat ik de verzekeringspolis [polisnummer] wens te annuleren.

Datum [gelieve in te vullen] Handtekening [Uw handtekening]"

Op voorwaarde dat U geen schadegeval hebt ingediend, zullen We U Uw Verzekeringspremie terugbetalen.

K.2. U mag Uw Polis tijdens de Verzekerde Periode te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen.

Vul het formulier in het vragengedeelte van onze website in: www.psa-insurance-solutions.be.

Op voorwaarde dat U geen schadegeval hebt ingediend, zullen We U binnen de dertig (30) dagen het proportioneel Ongebruikte deel van Uw Verzekeringspremie terugbetalen.

K.3. We kunnen Uw Polis annuleren of beëindigen als U opzettelijk of onopzettelijke informatie over het risico niet of verkeerd aan Ons hebt meegedeeld.

Uw Polis wordt nietig verklaard in geval van opzettelijke niet-openbaarmaking of verkeerde voorstelling van zaken door U.

Ingeval van een onopzettelijke onvolledige of onjuiste verklaring door U voorafgaand aan enig verlies, behouden We Ons het recht voor om Uw Polis te behouden in ruil voor een hogere Verzekeringspremie, indien dit door U wordt aanvaard binnen een maand nadat U Ons voorstel met betrekking tot de verhoging hebt ontvangen, of om Uw Polis te beëindigen binnen tien (10) dagen na kennisgeving door middel van een aangetekend schrijven en U het proportioneel deel van de Verzekeringspremie terug te betalen dat werd betaald voor de periode waarin Uw Polis niet langer van kracht is [2].

K.4. We kunnen Uw Polis beëindigen als U Uw Verzekeringspremie niet of niet volledig betaalt [3].

We behouden ons het recht voor U een aangetekend schrijven te sturen waarin de opschorting en de beëindiging formeel worden aangekondigd en als de Verzekeringspremie nog steeds niet is betaald:

 • binnen de dertig (30) dagen nadat we deze formele berichtgeving hebben verstuurd, kunnen We deze Polis opschorten; en dan
 • Vijftien (15) dagen na deze opschorting, kunnen We Uw Polis beëindigen.

Als U Uw Verzekeringspremie tijdens de periode van opschorting betaalt, zal Uw Polis terug actief worden om 00.00u de dag nadat we de betaling voor Uw Verzekeringspremie hebben ontvangen.

K.5. Wij kunnen Uw Polis beëindigen indien er een directe of indirecte bekendgemaakte verandering in het risico is die niet in overeenstemming is met de Toelatingscriteria van deze Polis.

We zullen U een beëindigingsbericht sturen binnen dertig (30) dagen nadat we Uw bekendgemaakte veranderingsaanvraag hebben ontvangen.

Op voorwaarde dat U geen schadegeval hebt ingediend, zullen We U binnen de dertig (30) dagen het proportioneel ongebruikte deel van Uw Verzekeringspremie terugbetalen.

 


Deze Polis is onderhevig aan de Belgiëse wetgeving.

Als u vragen hebt over deze Polis, dan kunt U Ons contacteren via het formulier dat u kunt vinden in het klachtengedeelte van de website: www.psa-insurance-solutions.be/Klacht.

We verbinden ons ertoe om U binnen de tien (10) werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen en binnen de vijftien (15) dagen Uw klacht te behandelen nadat we alle documenten hebben ontvangen die nodig zijn om de klacht te onderzoeken.

Als U niet tevreden bent met het antwoord dat door Ons wordt gegeven met betrekking tot Uw klacht, dan kunt U:

 • Het geschil schriftelijk doorverwijzen naar het Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS) op https://financialarbiter.org.mt/en/Pages/Home.aspx en de formulieren indienen waarvan sprake is op bovengenoemde website;
 • Het geschil schriftelijk voorleggen aan de verzekeringsombudsman op http://www.ombudsman.as en de formulieren invullen die op deze website worden uitgelegd.

U hebt te allen tijde het recht om een geschil met betrekking tot deze Polis voor de rechtbanken van Brussel te brengen.

M. GEGEVENSBESCHERMING
 

Tijdens de online inschrijving geeft U toestemming en stemt U vrij en zonder voorbehoud in met de verwerking van persoonsgegevens door Ons.

We informeren U dat Uw gegevens worden verzameld door PSA Insurance Limited, geïdentificeerd als Gegevensbeheerder, en verwerkt door PSA Insurance Manager Limited, onder de merknaam PSA Insurance Solutions, de Gegevensverwerker. De verzamelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: (i) het sluiten, beheren en uitvoeren van uw verzekeringscontracten, (ii) de strijd tegen het witwassen van geld (iii) het bestrijden van verzekeringsfraude, en (iv) het analyseren van Uw gegevens en kruisverwijzingen samen met die van onze partners om onze producten en diensten te verbeteren.

Uw gegevens, die nodig zijn voor de verwerking, worden niet langer dan 10 jaar vanaf de laatste Vervaldatum of de laatste communicatie met de klant bewaard, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het laatst voordoet.

We informeren U dat, bij het afsluiten van een Verzekeringspolis, het beantwoorden van bepaalde vragen verplicht is. In het geval van valse verklaringen of verzuim kunnen de gevolgen voor U de nietigheid van Uw contract zijn of de vermindering van de betaalde vergoedingen.

U heeft het recht op toegang, correctie, verwijdering van Uw gegevens, een recht op overdraagbaarheid van Uw gegevens, evenals een recht van beperking en verzet tegen verwerking. U kunt Uw recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar psainsurance-privacy@stellantis.com of per post naar Data Protection Officer, PSA Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex, XBX1122, Malta.

We hebben beleidsregels, normen en procedures die de GBA principes ondersteunen met betrekking tot de bescherming van klantgegevens. 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit.

 

Het afsluiten van een Verzekeringspolis op de website www.psa-insurance-solutions.be vertegenwoordigt de levering van een dienst die bestaat uit een verzekeringstransactie op afstand. U kunt de relevante verzekeringsdocumentatie van Ons communiceren en ontvangen in het Frans, Nederlands/Vlaams en/of Engels.

Een dienst die bestaat uit een verzekeringstransactie op afstand wordt geacht te zijn geleverd wanneer verzekeringstransacties worden geleverd aan een Verzekerde, hierbij gaat het over een natuurlijke persoon die niet handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, als onderdeel van een systeem voor verkoop op afstand of het leveren van diensten georganiseerd door de Verzekeraar of een verzekeringstussenpersoon die voor deze specifieke Polis enkel gebruikmaakt van communicatietechnologie op afstand, en dit tot en met het afsluiten van de Polis.

Deze Polis werd aangekocht op de website van PSA Insurance Manager Ltd. nadat U alle nodige precontractuele informatie hebt ontvangen en doorgenomen.

Door ervoor te kiezen de Polis online aan te kopen, gaat U ermee akkoord dat elektronische middelen worden gebruikt voor het afsluiten en het beheer van Uw Verzekeringspolis. 

U kunt toegang krijgen tot Uw Mijn Account met Uw gebruikersnaam en Uw wachtwoord. Het is aan U om ervoor te zorgen dat deze informatie vertrouwelijk blijft en om te waken over de veiligheid van Uw account. Om dit te doen, moet U moet deze informatie vertrouwelijk houden, na elke sessie uitloggen en Uw wachtwoord regelmatig veranderen.

Door een elektronische relatie aan te gaan, hebt U zich er bovendien uitdrukkelijk mee akkoord verklaard dat U correspondentie van Ons per e-mail wenst te ontvangen. Het e-mailadres dat U hebt opgegeven mag worden gebruikt voor het ontvangen van correspondentie. Hierdoor verbindt U zich ertoe om: (i) ons zo snel mogelijk te informeren als U Uw e-mailadres verandert door Uw persoonlijke contactgegevens in Uw Mijn Account aan te passen; (ii) de berichten die naar dit e-mailadres worden verzonden regelmatig te lezen.

We zullen de elektronische documenten bovendien onderhouden gedurende de volledige wettelijk verplichte onderhoudsperiode voor documenten. U kunt ons daarom gedurende deze periode vragen om deze documenten in elektronisch formaat naar U op te sturen door contact op te nemen met onze diensten

Gedocumenteerd overeenkomstbewijs

U gaat er bij deze mee akkoord:

 • Dat U op de hoogte bent gebracht van de uitsplitsing van Uw Verzekeringspremie vóór de sluiting van Uw contract en dat U alle informatie hebt gedownload.
 • Dat de ontvangst van Uw Polis in een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat U hebt opgegeven, met vermelding van het feit dat Uw Polis elektronisch is ondertekend en beschikbaar is gesteld in Uw klantengedeelte Mijn Account, het equivalent is van de indiening van deze documenten.
 • Dat het feit dat de documenten in pdf-formaat kunnen worden gedownload en kunnen worden geprint betekent dat het karakter van het communicatiemedium voldoet aan de criteria van integriteit en duurzaamheid zoals vereist door de wet.
 • Dat de identificatie die voortvloeit uit de verklaring van Uw identiteit, adres en e-mailadres gelijkstaat aan identificatie.
 • Dat in het geval van een geschil de gegevens die door U werden verstrekt en de elektronische certificaten en handtekeningen of de analyse van de log die werd gebruikt in het kader van de digitale diensten door de rechtbank zullen worden aanvaard als bewijs van de gegevens en de feiten die ze bevatten en van de handtekeningen en authenticatieprocedures die ze behelzen;
 • Dat in het geval van een geschil de tijdstempels of de analyse van de log door de rechtbank zullen worden aanvaard als bewijs van de gegevens en de feiten die ze bevatten. Bewijs van de verbindingen die door U werden gemaakt en van andere elementen van identificatie of acties die door U werden ondernomen zal indien nodig worden achterhaald met behulp van de verbindingslogs en met behulp van de computerbestanden die voor dergelijke doeleinden worden bijgehouden.

U erkent hierbij uitdrukkelijk dat door te klikken op de knop “OVERGAAN TOT BETALING” en op "NU BETALEN":

 • U Uw akkoord geeft voor de volledige inhoud van Uw Polis.
 • Dit gelijkwaardig is aan een elektronische handtekening.
 • U aan Uw Polis dezelfde juridische waarde toekent als aan een document dat handmatig werd ondertekend.
[1]  In overeenstemming met artikel 138 van de Belgische Verzekeringswet.
[2]  In overeenstemming met artikel 60 van de Belgische Verzekeringswet.
[3]  In overeenstemming met de bepalingen van artikel 69 en volgende van de Belgische Verzekeringswet.
BE2XCOMP01
© PSA Insurance Solutions
PSA Insurance Limited, Reg; C44567 is een naamloze vennootschap naar Maltese wetgeving, met als geregistreerd adres: MIB House, 53 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, XBX1122 Malta. Het bedrijf is geautoriseerd om zaken te doen in de zin van de Insurance Business Act, en geautoriseerd om verzekeringsactiviteiten uit te voeren onder de vrijheid van dienstverlening, door de Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta.
back